Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

zaglavna logo1

 

ПОКАНА

 

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 16 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 17.07.2017 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, свиква Общо събрание на Сдружението на 31.07.2017 г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44, етаж 4 (заседателна зала), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане на нови членове на Сдружението.
 2. Промяна в размера на членския внос.
 3. Освобождаване на членове на Сдружението.
 4. Приемане на нов Устав.
 5. Освобождаване на Председател на Управителен съвет и избор на нов Председател на Управителен съвет.
 6. Освобождаване на Управителен съвет и избор на нов Управителен съвет.
 7. Освобождаване на Контролен съвет и Председател на Контролен съвет.
 8. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 9. Разни.

На основание:

 чл. 17. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват по-вече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно  на същото място и при същия дневен ред.

(2) Ако и след отлагането липсва кворум, Общото събрание не се провежда и се свиква отново по реда на чл. 16 от Устава, на същото място и при същия дневен ред.

(3) Ако и при повторното свикване няма кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

От Управителния съвет

 

Последни новини и обяви

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

zaglavna logo1

 

П О К А Н А

от

 Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в

 общественополезна дейност

МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34 от Устава на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и във връзка с Решение на УС от  14.03.2018 година, Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“  свиква Общо събрание на Сдружението на 23.03.2018г. /петък/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес гр. Главиница, ул. Витоша № 44, етаж 4, (заседателна зала) при следния дневен ред:

 1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението през 2017г.
 2. Приемане на Годишен финансов отчет на Сдружението за 2017 г.
 3. Организационни въпроси.

 

Прочети ...

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

zaglavna logo1

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г. беше одобрен обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. С оглед на ограничения финансов ресурс, по подмярката ще бъдат стартирани само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Прочети ...

10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ

zaglavna logo1

 

10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ

В периода 10-13 октомври 2017г. в гр. Правец ще се проведе четвъртата международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Форумът се организира от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) със съдействието на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“, която обединява всички действащи местни инициативни групи (МИГ) в страната. Събитието се посвещава на 10 годишнината от началото на прилагане на подхода ЛИДЕР в България и цели да бъдат очертани основните предизвикателства и възможните решения пред подхода през настоящия програмен период.

Прочети ...

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” КАНДИДАТСТВА СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

zaglavna logo1

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” КАНДИДАТСТВА

СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“” подаде през ИСУН 2020 (информационна система за управление и наблюдение на средствата от EС в България 2020) документи за одобрение на Стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Прочети ...

ПОКАНА - Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на Община Главиница

logo1

ПОКАНА

 

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 34 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 11.08.2017 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44, етаж 4 (заседателна зала), при следния

                                                     Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Прочети ...

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

zaglavna logo1

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” ЩЕ КАНДИДАТСТВА

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.  

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ще кандидатства със стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Прочети ...

ПОКАНА - екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ВИ КАНИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

zaglavna logo1

П О К А Н А

Във връзка с подготовката на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” да кандидатства със стратегия за водено от общностите местно развитие по обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

ВИ КАНИ НА

СЛЕДНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

 • 16 август 2017 г. от 10 часа в Заседателната зала на Община Главиница, гр.Главиница
 • 17 август 2017 г. от 10 часа в Заседателната зала на Община Ситово, с.Ситово

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

Прочети ...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

zaglavna logo1

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

Във връзка с кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” със стратегия за водено от общностите местно развитие по обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведоха обучения на местни лидери.

Прочети ...

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” ЩЕ КАНДИДАТСТВА СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

zaglavna logo1

 

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

ЩЕ КАНДИДАТСТВА СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” поднови подготовката си за кандидатстване със стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”. Приемът е втори, като в рамките на първата покана през 2016г. „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ не бе одобрен. Посредством стратегиите ще се финансират инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микро, малки и средни предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, туризъм, опазване на културното наследство на териториите, намаляване на безработицата, обучения, внедряване на иновации и др., като само от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. МИГ може да получи до 3 милиона лева за изпълнение на проекти по стратегията за местно развитие.

Прочети ...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

zaglavna logo1

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” ще кандидатства със стратегия за водено от общностите местно развитие по обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

В тази връзка на 19 юли 2017 г. от 10 часа  в Заседателна зала на Община Главиница, гр. Главиница, се проведе обществено обсъждане с членове на Общото събрание и местната власт на разработваната от СНЦ  „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” стратегия за ВОМР, както и други заинтересовани страни, представители на стопанския и нестопанския сектор.

Прочети ...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

zaglavna logo1

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Във връзка с кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” със стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе двудневно обучение на екипа на СНЦ  „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа ”.

Прочети ...

ПОКАНА - екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ВИ КАНИ НА СЛЕДНИТЕ ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ:

zaglavna logo1

П О К А Н А

Във връзка с подготовката на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” да кандидатства със стратегия за водено от общностите местно развитие по обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

ВИ КАНИ НА

СЛЕДНИТЕ ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ:

 • 25 юли 2017 г. от 10 часа в Заседателната зала на Община Главиница, гр.Главиница
 • 26 юли 2017 г. от 10 часа в Заседателната зала на Община Главиница, гр.Главиница

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

Прочети ...