▌Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ПО ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г. pdf

РЕД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР pdf

 

 

Печат