Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

РЕГИСТЪР НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР

 

1. Списък на резервните проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

2. Списък на резервните проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.345 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

 

3. Списък на резервните проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 /втори прием/ на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

 

Печат