Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР

 

1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 
 

3. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.052 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“.

 

4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.209 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово”.

 

5. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.345 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

 

6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 3.008 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча”.

 

7. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.363 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

 

 8. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.345 /втори прием/ на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

 

9. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.434 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово”.

 

10. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 /втори прием/ на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

11. Списък на предложени за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.110 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”.

 

12. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.109 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 2.1. "Социално-трудова и здравна интеграция".

 

13. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 /трети прием/ на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

14. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 /втори прием/ на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печат