Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР

 

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР С ПРОЕКТИТЕ, ПОДАДЕНИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 

1. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

2. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

3.  Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.177 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

 

4.   Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.052 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 2.1. "Социално-трудова и здравна интеграция" .

 

5.  Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.209 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ .

 

6. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.061 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 1.7.„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” .

 

7. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.008 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча” .

 

8.  Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.345 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

 

9. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.363 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

 

10.  Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.345 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, втори прием.

 

11.  Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.434 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“.

 

12. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 /втори прием/ на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

13. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.110 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 1.7.„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”.

 

14. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.109 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 2.1. "Социално-трудова и здравна интеграция" .

 

15. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 /трети прием/ на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

16. Списък на подадените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 /втори прием/  на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

 

 

 

 

Печат