Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  **** ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ****

 
 
   

1955800,00

56,82%

Мерки,

финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

 

4.1.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

330 500,00

9,60%

4.1.2.

Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

201 500,00

5,85%

4.2.

Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти

206 000,00

5,98%

6.4.

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

294 000,00

8,54%

7.2.

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

660 000,00

19,17%

7.5.

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

117 350,00

3,41%

 

 

Мерки извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013

но съответстващи на целите на регламента финансирани от ЕЗФРСР)

   
 

Проучване, съхраняване и оползотворяване на

   

19.05.

природните ресурси и културното наследство на

146450,00  

4,25%

 

територията на общините Главиница и Ситово

   

Мерки, 

финансирани от ОПНОИР 2014 - 2020 г. (ЕСФ)

 

586 750,00

17,05%

3.9

Уча се, за да сполуча

586 750,00

17,05%

Мерки, 

финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

 

899 680,00

26,14%

1.7

Приспособяване на работниците и предприемачите към                     промените,           въвеждане     на                   социални            и

нетехнологични иновации в предприятията

469 400,00

13,64%

2.1

Социално-трудова и здравна интеграция

430 280,00

12,50%

ОБЩО 

ЗА  ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

3442230,00

100,00%

 

 

Печат