Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

Първи прием - 02.01.2020 - 02.03.2020 г.

Втори прием -01.07.2020 - 03.08.2020 г.

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4. 

 

МЯРКА: 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР)

Код на мярката: 6.4

Име на мярката:„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Описание на целите и обхвата на мярката: Насърчаване на разнообразяването на неземеделските икономически дейности, създаване и развитие на микропредприятия на територията на МИГ и разкриване на работни места.

Развитието на предприемачеството в селските райони е от съществено значение за задържане на жителите, особено на младите хора, и за разнообразяване на икономиката на селските райони с нови дейности, продукти и услуги за населението и за външни за територията пазари. Развитието на бизнеса повлиява благоприятно постигане на оживление, по-висока и качествена заетост и намаляване на бедността в тези райони.Данните за предприятията и заетостта на територията на МИГ, сравнени с показателите за област Силистра и за страната показват, че икономиката на селския район, който се характеризира с изостаналост, е с ниска степен на разнообразяване. Слабо е развитието на секторите, които добавят стойност към произвежданите първични продукти или оползотворяват други местни ресурси.

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за устойчивото възходящо развитие на територията на МИГ, което е аргументирано и от извършените при подготовката на СВОМР проучвания и анализи.Проектите по мярката, за които е заявен интерес, ще допринесе за постигане на междусекторните цели в областта на иновациите и околната среда. Подкрепата за инвестиции в неземеделски дейности ще осигури ресурса за повишена конкурентоспособност на производствата и услугите на територията, вкл. чрез създаване на нови предприятия и чрез въвеждането на нови услуги, продукти, по-ефективни или иновативни технологии. Инвестиционните дейности са пряко свързани и със създаване на качествена заетост. Ще се ускори диверсификацията на неземеделските дейности и преструктурирането на местната икономика.Мярката ще насърчава проекти в областта на „иновации“, „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.Чрез финансовата подкрепа може да се усвои част от потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници.

Допустими получатели на финансова помощ:

1.      Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;

2.      Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово;

3.      При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

4.      Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години, а при строително-монтажни работи – за срок от 10 години.

Допустими дейности и разходи

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

1.    Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения);

2.    Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и материали);

3.    Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и други, свързани с бизнеса услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др.;

4.    Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

5.    Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустимите дейности и разходи по мярката ще бъдат указани в Насоките за кандидатстване на МИГ.

По мярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност. Не се предоставя финансова помощ за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ВЕИ, с изключение на производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци.

Финансови параметри за проектите: Минимален размер на общо допустимите разходи – левовата равностойност на 5 000 евро, или 9779 лева.Максимален размер на общо допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро, или 391 160 лева.

Интензитет на финансовата помощ и правила за „минимална помощ“:Интензитетът на финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, и при спазване на правилата за „минимална помощ“ съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis. Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи”.

Размер на финансовата помощ: Размерът на финансовата помощ за един проект по стратегията не може да превишава левовата равностойност на 50 000 евро – 97790 лева, а когато проектът предвижда инвестиции в места за настаняване стойността на финансовата помощ за един проект е не повече от 50 000 лева с ДДС./Общи условия към мерките/.

 

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест

Критерии за избор

Точки

1

Проектът е на млад предприемач до 40 години, вкл.

15

2

Проектът е в сферата на социалните или здравните услуги

10

3

Проектът е за производствени дейности

20

4

Проектът включва технологични иновации

15

5

Проектъ

т създава 1 работно място – 10 точки, 2 работни места – 15 точки, над 2 работни места - 25 точки

25

6

Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 години преди датата на кандидатстване

5

7

Проектът включва иновации

10

 

Общо

100

 

 

Печат