Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

Първи прием - до  17:30 часа на 07.02.2020 г.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 3.9

 

ОПНОИР 2014 - 2020 г. (ЕСФ)

МЯРКА 3.9.  „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА”

Съответствие на мярката с инвестиционен приоритет и приноса й към определена специфична цел:Мярката е в обхвата на  операция с наименование „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, по която ОПНОИР подкрепя Стратегии за ВОМР. Операцията е  по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”. Специфичната цел по ИП9.ii e: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми. Основната цел на операцията е: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Специфични цели: повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;  подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното, в малките населени места; намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Цел на мярка 3.9. от СВОМР: Да се подобри достъпът до качествено образование и да се насърчи социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи. Да се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и да се повишава образователният статус като устойчива тенденция на територията на МИГ.

Целеви групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира:

  • Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
  • Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

Определяне: Съгласно Методика (система от критерии)  за определяне на принадлежност към маргинализирани групи, разработена от Министерството на образованието и науката в съответствие с определението за маргинализирани групи, дадено в Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

Идентифицирани проблеми, към които е насочена мярката:

В извършените проучвания и анализи на територията са идентифицирани следните проблеми и потребности на целевите групи, които мярката адресира:

-    Да се развият услуги, които да интегрират в образователен процес деца и младежи от маргинализирани и малцинствени групи, за да се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и да се повиши образователният статус като устойчива тенденция;

-    Да се развиват мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата в риск, за да се намали рискът от изоставяне на деца поради бедност, безработица, лоши битови условия.

 -   Да се идентифицират децата, жертви на домашно насилие и семейства с агресивно поведение на родителите  чрез детските градини, училищата и НПО.

-    Да се използват за превенция на агресивното поведение ресурсите на образователната система и тенденцията на развитие на извънкласни дейности.

-    Да се подпомогнат с допълнителна квалификация, самите училища, особено в малките населени места,  за извънкласни занимания, като превенция на агресията.

Като най-съществена е изведена нуждата от предоставяне на услуги за превенция срещу ранното отпадане от училищно образование, като изпълнението на такъв вид проекти и активната работа с децата от маргинализирани и малцинствени групи, и със техните семейства, би имало съществен принос за решаване и на проблемите и нуждите, описани по-горе. Необходимо е да се включат и представители на обкръжаващата среда – учители, съученици и жителите, с цел толерантност и подкрепа, вместо социално изключване.

Допустими кандидати/бенефициенти: Детски градини; Училища (вкл. професионални училища) от територията на МИГ; Общините от територията на МИГ. Допустимите кандидати кандидатстват само с едно проектно предложение по тази мярка.

Допустими партньори: Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране.

В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер. Водещата организация и партньорите, (вкл. ЮЛНЦ), задължително подписват Споразумение за партньорство, в което детайлно описват ролята и задълженията на водещата организация и партньорите, както и начина на избор на всеки партньор по проекта. Всички проекти задължително се осъществяват съгласувано с Общинските планове за интеграция на ромите на територията на общината и други стратегии, планове и програми, изпълнявани на територията на съответната община в обхвата на стратегиите за ВОМР на МИГ.

Партньорството е задължително за допустимите бенефициенти.

Допустими дейности:

1) Дейностите по операцията трябва да се изпълняват в образователни институции на територията на МИГ, в които има деца и ученици от маргинализирани групи.

2) Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път  или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми.

По мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“, ОП НОИР ще подкрепя дейности по проекти на допустими кандидати, осъществявани в рамките на самия образователен процес и съпътстващите допълнителни дейности в образователните институции:

·  Дейности за подобряване на образователната среда – обзавеждане и оборудване за нуждаещите се училища, осигуряване на консумативи, материали, техника за занимателни, развлекателни, спортни, библиотечни и ИКТ дейности;

·  Дейности, улесняващи достъпа до образование на маргинализираните общности, като транспорт и хранене, където е приложимо;

·  Дейности за насърчаване на родителите като преки участници в образователния и възпитателния процес на подрастващите;

·  Дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните групи;

·  Дейности за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване отпадането от предучилищното, училищното и професионалното образование.

Финансова рамка и продължителност на проектите:

Бюджет на мярката: Общият бюджет по мярката е 586 750 лева.

Финансови параметри на проектите:

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 200 000 евро или 391 166 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 50 000 лв.

Интензитет на финансовата помощ: Интензитетът на помощта е 100% - не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.

Размер на финансовата помощ: Максималният допустим размер* на безвъзмездната финансова помощ за един проект е  100 000 лева.

Режим на минимални помощи: Предоставяната по мярката безвъзмездна финансова помощ (БФП) не представлява държавна помощ (ДП) по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съгласно съдебна практика на Европейския съд и Съобщение на Европейската комисия от юли 2016 г. относно понятието за държавна помощ, посочено в Член 107, параграф 1 от ДФЕС, общественото образование, организирано в рамките на националната образователна система, финансирано и контролирано от държавата, се счита за неикономическа дейност.

Продължителност на проектите: Продължителност на проектите, финансирани по стратегии за ВОМР от ОП НОИР, е не повече от три години за всеки отделен проект.

Период за прилагане на стратегии за ВОМР с мерки от ОП НОИР: 2017 – 2023 г. Предвиденият краен срок за изпълнение на дейностите по проектите към СВОМР е до 30 юни 2023г., когато такъв срок е предвиден.

Категории допустими разходи:

I. Разходи за персонал/участници в изпълнение на дейностите

1. Разходи за възнаграждения (включително допълнително материално стимулиране), както и осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.

2. Разходи за командировки /пътни, дневни, квартирни/ на персонала, включен в точка 1, съгласно Наредбата за командировките в страната.

3. Пътни разходи за лицата от допустимите целеви групи. (извън случаите, в които е предоставен организиран транспорт).

II. Разходи за материали

1. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.

2. Разходи за дидактически материали (учебна литература, помагала, учебни и спортни пособия и др.).

3. Разходи за оборудване и обзавеждане (активи на стойност под прага на същественост).

4. Разходи за гориво (за служебен транспорт на организацията- бенефициент за изпълнение на дейности по проекта).

III. Разходи за услуги

1. Разходи за организиран транспорт при изпълнение на дейностите по проекта, където е приложимо.

2. Режийни разходи за помещенията, в които ще се изпълняват дейности по проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление, почистване и др.).

3. Разходи за изграждане на образователна ИКТ среда (окабеляване на стаи/кабинети, свързаност на сървър с компютри в мрежа и др.) в училищата и детските градини.

4. Разходи за застраховки за лицата от допустимите целеви групи, където е приложимо.

5. Разходи за хранене в детските градини и училищата.

6. Разходи за  информация и комуникация.

IV. Разходи за провеждане и участие в мероприятия

1. Разходи за организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевите групи.

2. Разходи за участие в мероприятия на лицата от целевите групи.

V. Непреки разходи

1. Разходи за възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта, включително осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство. 

2. Разходи за командировки на екипа за организация и управление на проекта, съгласно Наредбата за командировките в страната.

3. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.                                                                                                                                                                                                  

4. Режийни разходи при ползване на офис за администриране на проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление и др.).

5. Разходи за наем на офис за администриране на проекта.

Доставчиците на стоки и услуги, необходими за реализиране на дейностите по мярката ще бъдат избирани по реда на Закона за обществените поръчки или на Глава Четвърта от Закона за управление на средствата от Европейския съюз и съответната подзаконовата нормативна уредба, въз основа на открити, прозрачни и недискриминационни процедури.

След утвърждаване на Национални методологии за определяне размера на сумите по формите, посочени в чл.55, ал.1, т.2-4 от ЗУСЕСИФ - „опростено отчитане на разходите“, в условията за кандидатстване ще бъде описано за кои от допустимите категории разходи ще се прилага опростеното отчитане.

Недопустими разходи: Описани са в Общи условия за всички мерки.

Демаркация между програми и мерки: Описана в Общи условия за всички мерки.

Критерии за избор на проекти:

За оценка на проектите ще се прилагат Критерии по методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР.  Общият брой точки по критериите е  100, като за да бъде класиран, проектът трябва да е получил най малко 60 точки, разпределени съгласно указанията на ОП НОИР към методологията. Във връзка с целите и приоритетите на стратегията, проектите ще се оценяват и по критерии, изготвени от МИГ:

Специфични критерии – общо 30 точки:

-     Проектът включва дейности за насърчаване на родителите като преки участници в образователния и възпитателния процес на подрастващите – 10 т.

-     Проектът включва дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните групи – 10 т.

-     Проектът включва дейности за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване отпадането от предучилищното, училищното и професионалното образование – 10 т.

Печат