Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ПРИЕМИ
  • МЕРКИ ОТ СВОМР
  • ОПРЧР - мярка 1.7 - Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията

 

Прием - до  17:00 часа на 10.10.2019 г.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.7. 

 


ОПРЧР (ЕСФ)

МЯРКА 1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ, ВЪВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ И НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Съответствие на мярката с инвестиционен приоритет на програмата и приноса й към определена специфична цел от ОП РЧР:

Мярката е разработена в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ от ОПРЧР за периода 2014-2020 г., в съответствие с:Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” . Мярка 1.7. има принос към СЦ:„Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“.

Цел на конкретната мярка от СВОМР:

Цели:Подобряване на организацията и условията на труд в местни предприятия чрез въвеждане на нови модели и системи, трансфер на знания за въвеждане на добри практики, подобряващи ресурсната ефективност, производителността и конкурентоспособността. Повишаване на предприемаческата култура и нивото на знания и умения на работодателите, и на работниците, наетите и самостоятелно заети лица, за организацията на труда и на работните процеси, вкл. чрез нетехнологични иновации.Внедряване на социални иновации в предприятията, насочени към безопасни и здравословни условията на труд, както и усъвършенстване на системите в сферата на управление на човешките ресурси. Изграждане на умения за адаптивност към променящите се условия на икономическата и пазарна среда.

Обосновка: Тази мярка е „хоризонтална“ за СВОМР, като се интегрира към инвестиционните мерки по приоритет 3. Стимулиране на предприемачеството и иновациите, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика като генератор на заетост и доходи, но ще има принос и за постигането на целите по Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност.По този начин се постига координация, допълняемост и синергия между мерки, финансирани от ПРСР /ЕЗФРСР/ и ОПРЧР /ЕСФ/.

Целева група/групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира:

·         Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица от територията на МИГ;

·         Работодатели от територията на МИГ.

Това са целевите групи, които са идентифицирани като обект на въздействие по тази мярка. Проблемите и потребностите, които мярката адресира са свързани с: проучената потребност от подобряване на условията за трудова заетост в предприятията, вкл. организацията на труда и състоянието на работните места, за да станат те по привлекателни за работещите и за младите хора, които търсят алтернативни решения в по-големите градове.

Мярката ще противодейства на миграционните процеси и обезлюдяването на територията. Гъвкавите форми на заетост могат да допринесат за по-дългото оставане в заетостта на по-възрастни хора с опит, от което има голяма необходимост. Насърчаването на предприемачеството и самонаемането е алтернатива на високата безработица на територията. Друг проблем, който мярката адресира, е ниската управленска и предприемаческа култура, липсата на знания и умения по отношение на ефективните форми на организация на труда и работните процеси в предприятията, както и незачитането на законови права на работещите и неспазване на нормативни изисквания по отношение на режими на труд и почивка, безопасни и здравословни условия на труд. Чрез мярката ще се търсят нови подходи са преодоляването на сивата икономика и насърчаването на професионалната и географската мобилност.

Нелоялната конкуренция, като резултат от неформалната икономика, влошава адаптивността на предприятията към промените. Работата в сивия сектор ощетява и работещите като ограничава техните трудови и осигурителни права и възможностите им да намерят по-качествена работа. Проучванията на територията показват, че част от икономическите дейности все още са в т.нар. „сенчеста икономика“, а част от работещите попадат в ситуация да упражняват недекларирана заетост под една или друга форма.

Не е допустимо едни и същи представители на целевите групи да бъдат включвани в едни и същи дейности или да получават едни и същи услуги, финансирани от различни източници - друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.  

Допустими бенефициенти по мярката и защо са избрани тези типове бенефициенти:

Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; Работодатели;

Обучителни организации; Центрове за информация и професионално ориентиране; Неправителствени организации. Подборът на допустими бенефициенти по мярката е извършен на база проучванията и анализите на ситуацията, идентифицираните потребности на целевите групи и нагласите на заинтересованите страни, както и на заявените при консултирането на стратегията намерения от местни участници, вкл. целеви групи и потенциални бенефициенти за мярката.Кандидатите трябва:-Да отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с приложимото законодателство – Регламент 1407/2013;-Да разполагат с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет.

Допустими партньори: Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите като вид организации съвпадат с посочените като допустими кандидати.

Допустими дейности, необходими за реализация на мярката:

Типовете допустими дейности, са избрани от т.2.А.6.1 „Описание на видовете и примерите за действия“, от приоритет 1 в текста на ОПРЧР 2014-2020. За проектите се избират дейности, които са пряко необходими за постигане на целите и на резултатите.

Примерни допустими дейности: Предоставяне на обучения за мениджъри на местни предприятия и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения; Предоставяне на обучения на работното място;Подкрепа за практики и предоставяне на услуги за заети и работодатели с цел превенция или смекчаване последствията от икономическо преструктуриране; Подкрепа за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети лица; Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място; Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност; Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост.

При подготовка на проект да се отчитат следните специфики:

Отпуснатите средства трябва да се разходват при спазване на принципите за икономичност, ефективност и ефикасност. Инвестициите да допринасят за постигане на показателите на СВОМР и ОП РЧР. Дейностите да са насочени към придобиването на знания и създаването на подходящи умения на целевите групи, ориентирани към специфичното търсене на трудовия пазар и потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики.Да е обоснована връзката между заложените в проекта цели, планираните за изпълнение дейности и очаквани резултати, както и връзката между резултата и размера на разходите, необходими за постигането му.Да се планира осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проекта.

Бюджет на мярката: Общият бюджет, планиран за мярката е 469 400 лева.

Интензитет на финансовата помощ: Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите разходи.

Финансови параметри на проектите:

Минималният размер на проект, с който се кандидатства, не може да бъде с размер на безвъзмездната финансова помощ, по-нисък от 30 000 лева.Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева, ако включва съфинансиране от кандидата за разликата над допустимияразмер* на безвъзмездната финансова помощ.

Размер на финансовата помощ: Максималният допустим размер* на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 100 000 лева.

Допустими разходи:

Определят се на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ на ЕС и от ЕФМР, разпоредбите на Регламент №1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014-2020 г. За да са допустими, разходите трябва да отговарят едновременно на условията от глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

Видовете допустими разходи са представени в следния неизчерпателен списък:

Разходи за оборудване и обзавеждане; за софтуер; за трудови и др. възнаграждения, стипендии и др. доходи на физически лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство;за командировки /съгл. Наредбата за командировки в страната/;разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по договора за финансиране;разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на участниците в дадена дейност;разходи, свързани с участието на хора с увреждания.

Допустими са дейности за управление на проектите и за информация и публичност, при спазване на изискванията на ОПРЧР.

Недопустими разходи: Разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма; Глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; Комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута; данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим; Закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба; Разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти; Лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси; Субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции; Разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество; Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.

Критерии за избор на проекти:

Основни критерии – до 100 точки

За оценка на проектите ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020г.

Допълнителни точки проектите ще получават от оценка по

Специфични критерии – до 30 точки

-          Проектът въвежда социални или нетехнологични иновации – 10 т.

-          Проектът обхваща целеви групи от двете общини – 10 т.

-          Проектът въвежда „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – 10 т.

Режим на минимални помощи:

Мерките по ОП РЧР ще се изпълняват в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г. В тази връзка следва да се има предвид, че кандидати и/или партньори са недопустими да получат минимална помощ, ако попадат в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Печат