zaglavna logo1

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

   Мярка „Уча се, за да сполуча“ от Стратегията на Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ цели подобряване на достъпа до качествено образование и насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи, както и намаляване на дела на ранно отпадналите от училищно образование и повишаване на образователния статус като устойчива тенденция на територията на Местната инициативна група. Мярката е в обхвата на операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, по която Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г. (ЕСФ) подкрепя Стратегии за Водено от общностите местно развитие.

По мярка „Уча се, за да сполуча“ ще се подпомагат следните дейности по проекти на допустими кандидати, осъществявани в рамките на самия образователен процес и съпътстващите допълнителни дейности в образователните институции:

Категориите допустими разходи са за персонал/участници в изпълнение на дейностите, за материали, за услуги, за провеждане и участие в мероприятия, непреки разходи. Общият бюджет по мярката е 586 750.00 лева. Интензитетът на помощта е 100% – не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.

Допустими кандидати/бенефициенти са детски градини, училища (вкл. професионални училища) от територията на МИГ, общините Главиница и Ситово. Допустимите кандидати кандидатстват само с едно проектно предложение по тази Мярка. Партньорството е задължително за допустимите бенефициенти. Допустими партньори са юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране – 31.08.2017г.

В ролята си на партньори, юридическите лица с нестопанска цел могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер. Водещата организация и партньорите подписват Споразумение за партньорство, в което детайлно описват ролята и задълженията на водещата организация и партньорите, както и начина на избор на всеки партньор по проекта. Всички проекти се осъществяват съгласувано с Общинските планове за интеграция на ромите на територията на общината и други стратегии, планове и програми, изпълнявани на територията на съответната община в обхвата на Стратегията.

За оценка на проектите ще се прилагат Критерии по методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г. в Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Общият брой точки по критериите е 100, като за да бъде класиран, проектът трябва да е получил най-малко 60 точки, разпределени съгласно указанията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г. към Методологията.

Във връзка с целите и приоритетите на Стратегията на Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, проектите ще се оценяват и по следните специфични критерии (общо 30 точки):

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се изпълнява по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. и на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020г.

Стратегията получава подкрепа от два фонда - Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г. и Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г., приоритетна ос 1 и 2, и чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г., приоритетна ос 3.

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org

 

Печат