Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • НОВИНИ
 • СНЦ "Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “ подкрепя проекти за приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията

zaglavna logo1

www.eufunds.bg

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ПОДПОМАГА ПРОЕКТИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ, ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ И НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ще подпомага проекти по Стратегията си за Водено от общностите местно развитие чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. с публичен принос в размер на до 899 680.00 лева. Предвидени за проекти по мярка 1.7. „Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията“ са 469 400.00 лева, които са 13,64 % от цялата Стратегия.

Проектите по Мярката следва да включват следните примерни допустими дейности:

 • Предоставяне на обучения за мениджъри на местни предприятия и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения;
 • Предоставяне на обучения на работното място;
 • Подкрепа за практики и предоставяне на услуги за заети и работодатели с цел превенция или смекчаване последствията от икономическо преструктуриране;
 • Подкрепа за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети лица; Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
 • Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;
 • Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията, в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;
 • Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място;
 • Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност;
 • Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост.

Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, Работодатели, Обучителни организации, Центрове за информация и професионално ориентиране, Неправителствени организации, ще могат да получат финансова помощ с максимален интензитет на помощта до 100 % от общата стойност на допустимите разходи, свързани с:

 • Оборудване и обзавеждане;
 • Софтуер; за трудови и др. възнаграждения, стипендии и др. доходи на физически лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство;
 • Командировки (съгл. Наредбата за командировки в страната);
 • Материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по договора за финансиране;
 • Стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на участниците в дадена дейност;
 • Разходи, свързани с участието на хора с увреждания, и други.

Допустими са дейности за управление на проектите и за информация и публичност, при спазване на изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г.

За оценка на проектите ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. Във връзка с целите и приоритетите на Стратегията на Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проектите ще се оценяват и по следните специфични критерии (общо до 30 точки):

 • Проектът въвежда социални или нетехнологични иновации - 10 т.;
 • Проектът обхваща целеви групи от двете общини - 10 т.;
 • Проектът въвежда „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията, в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - 10т.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово се изпълнява от СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. и на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020г.

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Печат