zaglavna logo1

www.eufunds.bg

 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

ЩЕ ПОДПОМАГА ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО – ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ

Проектите, които Местна инициативна група „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ще подкрепя по Мярка 2.1. от Стратегията си за Водено от общностите местно развитие, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г., ще са за дейности в следните направления:

Направление „Достъп до социални и здравни услуги“

 • Подобряване на достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани и междусекторни;
 • Социално-здравна медиация, информиране и консултиране;
 • Мотивационно обучение и/или психологическо подпомагане;
 • Подкрепа за семейно планиране и отговорно родителство;
 • Повишаване на здравната култура и достъп до здравни услуги;
 • Подкрепа за самостоятелна заетост.

Направление „Подобряване на достъпа до заетост“

 • Насърчаване към заетост на икономически неактивни лица;
 • Професионално информиране и консултиране;
 • Мотивационно обучение и/или психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на обучения с цел професионална пригодност;
 • Включване в стажуване, чиракуване, заетост;
 • Подкрепа за самостоятелна заетост.

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“

 • Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности;
 • Общностни дейности за промяна на практики, оказващи негативно влияние върху социалното включване;
 • Подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики;
 • Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. занаяти и изкуства;
 • Инициативи за преодоляване на стереотипи.

За оценка на проектите ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. Във връзка с целите и приоритетите на Стратегията на Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проектите ще се оценяват и ще получават точки и по следните специфични критерии (общо до 30 точки):

 • Проектът включва дейности по всички 3 направления – 10 т.
 • Проектът обхваща целеви групи от двете общини – 10 т.
 • Проектът е с иновативен подход и/или е за интегрирани междусекторни социални и/или здравни услуги и осигуряване на заетост – 10т.

Доставчици на социални и здравни услуги, Работодатели, Обучителни организации, Общините Главиница и Ситово, Читалища, Неправителствени организации, Социални предприятия и Кооперации за хора с увреждания, ще могат да получат финансова помощ с максимален интензитет на помощта до 100 % от общата стойност на допустимите разходи (неизчерпателно) за:


 • Оборудване и обзавеждане, за разходи за софтуер;
 • Трудови и др. възнаграждения, стипендии и др. доходи на физически лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство;
 • Командировки (по Наредбата за  командировки в страната);
 • Материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по договора за финансиране;разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на участниците в дадена дейност;
 • Свързани с участието на хора с увреждания;
 • Управление на проектите.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово се изпълнява от СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020г.

Публичният принос по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –2020г. е в размер на до 899 680.00 лева, от които предвидени за проекти по мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“ са 430 280.00 лева, или 12,50 % от цялата Стратегия. За проекти по мярка 1.7. „Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията“ са планирани 469 400.00 лева, които са 13,64 % от цялата Стратегия.

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.mig.glavinitsa-sitovo.org

 

Печат