Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • НОВИНИ
 • СНЦ "Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “ подкрепя инвестиции в земеделските стопанства по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

zaglavna logo1

www.eufunds.bg

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ПОДКРЕПЯ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА 

    Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. и на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020г.

Предстои прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка  4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

Допустими кандидати са земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като земеделски производители на територията на МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

Територията на МИГ не попада в определението „необлагодетелстван район“ и затова не се включва сектор „животновъдство“. Приоритет ще бъде даван на стопанства от секторите: Плодове и зеленчуци; Биологично производство; Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и иновации.

Ще бъдат подкрепяни дейности за:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 2 445 лева, или левовата равностойност на 1250 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 48 895 лева, или левовата равностойност на 25 000 евро.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

 • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
 • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.mig.glavinitsa-sitovo.org, www.eufunds.bg

 

Печат