Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • НОВИНИ
 • Кандидатстване с проекти към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

zaglavna logo1

 

КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

Във връзка с предстоящите приеми на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, припомняме че кандидатстването с проекти към Стратегията за местно развитие става през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). 

Системата се състои от няколко основни модула. В Публичния модул имате възможност да видите напредъка и резултатите от изпълнението на оперативните програми през периода 2014-2020 година. Другите модули са предназначени за работа на кандидатите, бенефициентите, звената за управление и наблюдение на програмите, одитните и сертифициращи органи. С тяхна помощ се откриват нови процедури, кандидатства се, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултатите. Системата е изцяло уеб базирана и за да работите с нея, е необходимо единствено браузър. Оптимизирана е и за работа с мобилни устройства.

Стратегията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е разработена на основата на трите програми - Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г., и получава подкрепа от два фонда – Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

Основните стъпки при подготовката на проекти към Стратегията за местно развитие, които кандидатите е препоръчително да следват са:

 • проверяване на допустимостта на кандидатите по регистрация и местоположение на дейността, запознаване с целите и приоритетите на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и специфичните изисквания на съответната мярка;
 • съобразяване с постигането на целите по съответната мярка в Стратегията за местно развитие на предвижданите на дейностите и разходите, които следва и да са допустими за финансиране по мярката, по която се кандидатства;
 • запознаване със Стратегията за местно развитие и приложимите към съответната мярка и подготовката на проекта документи, за да се да избегнат грешки при изготвяне на проектното предложение, които биха могли да доведат до неговото отхвърляне или занижено качество на проекта, оказващо негативно влияние при оценката на административното съответствие и допустимостта и техническата и финансовата му оценка;
 • събиране на необходимата информация за обосновка и описание на дейностите по проекта и разработване на бизнес план, ако такъв се изисква;
 • попълване на електронен формуляр по мярката, по която се кандидатства и набавяне на всички общи и специфични документи, посочени Условията за кандидатстване по мярката;
 • Подаване на проектното предложение от кандидата към стратегията за ВОМР в срока, определен в процедурата за прием на проектни предложения единствено в ИСУН;

Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на процедурата чрез подбор в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Процесът включва:

 • извършване на подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР от Комисия за подбор, назначена от МИГ;
 • генериране на оценителен доклад в ИСУН 2020, с който приключва работата на Комисията за подбор на МИГ;
 • вземане на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно предложение от Ръководителя на Управляващия орган на съответната Програма;
 • изпращане на покана за сключване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените за подпомагане кандидати и изискване на всички описани документи в списъка на документите, които се представят на етап договаряне;

Реализирането на одобрения проект трябва да е в съответствие със сключения договор и приложимата нормативна база като срока за изпълнение на индивидуалния проект не може да излиза извън рамките за изпълнение, посочени в договора и неговите изменения, които засягат срока.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово се изпълнява по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. и на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020г.

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.mig.glavinitsa-sitovo.org, www.eufunds.bg

Печат