zaglavna logo1

www.eufunds.bg

 

КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

Във връзка с предстоящите приеми на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, припомняме че кандидатстването с проекти към Стратегията за местно развитие става през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). 

Системата се състои от няколко основни модула. В Публичния модул имате възможност да видите напредъка и резултатите от изпълнението на оперативните програми през периода 2014-2020 година. Другите модули са предназначени за работа на кандидатите, бенефициентите, звената за управление и наблюдение на програмите, одитните и сертифициращи органи. С тяхна помощ се откриват нови процедури, кандидатства се, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултатите. Системата е изцяло уеб базирана и за да работите с нея, е необходимо единствено браузър. Оптимизирана е и за работа с мобилни устройства.

Стратегията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е разработена на основата на трите програми - Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г., и получава подкрепа от два фонда – Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

Основните стъпки при подготовката на проекти към Стратегията за местно развитие, които кандидатите е препоръчително да следват са:

Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на процедурата чрез подбор в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Процесът включва:

Реализирането на одобрения проект трябва да е в съответствие със сключения договор и приложимата нормативна база като срока за изпълнение на индивидуалния проект не може да излиза извън рамките за изпълнение, посочени в договора и неговите изменения, които засягат срока.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово се изпълнява по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г. и на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020г.

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.mig.glavinitsa-sitovo.org, www.eufunds.bg

Печат