СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" удължава срока за кандидатстване по

отворени процедури за подбор на проектни предложения по мярка 4.1.2. и 2.1.

 

На свое заседание проведено на 31.05.2019 г., Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ взе решение за удължаване срока за кандидатстване с проекти по отворени процедури, а именно:

 

Информация и кандидатстване - в ИСУН2020

Подробна информация за промяната в отворените процедури и пълен пакет от документи може да намерите на следните интернет адреси:

Страницата на Информационният портал за управление и наблюдение на средствата от Европейският съюз https://eumis2020.government.bg

Страницата на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ www.mig.glavinitsa-sitovo.org

 

             Удължен срок за кандидатстване

                                                         

Печат