„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.110 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Общ размер на бюджета:  469 400 лв.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 04.01.2021 г., 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:

http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org и https://еumis2020.government.bg.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg/.

 

Печат