Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Сдружение "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" с одобрен проект по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на се

zaglavna logo1

 

  На 25.11.2021 г. между Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” беше сключен договор за изпълнение на одобрен проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Проектното предложение е разработено по идея на МИГ „Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа“ в сътрудничество с МИГ „Делта Дунарии” и МИГ “Мунти Матсинулуй” от Румъния. За водещ партньор по проекта е избрана МИГ “Делта Дунарии ”.

Териториите на партньорите по проекта се намират в две съседни области на България и Румъния, които от древни времена до днес се характеризират с много близки връзки, като населението им има общи корени. Тази близост от дълбока древност обуславя и общите им културни традиции и обичаи, които са съхранени и до наши дни. Териториите на партньорите по проекта се характеризират с изключително богато материално и нематериално културно наследство, предавано във времето от поколение на поколение.

Основна цел на проекта е да промотира културното наследство на териториите на МИГ “Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа”, МИГ „Делта Дунарии” и МИГ “Мунти Матсинулуй”.

 

index

 

 

Печат