Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

zaglavna logo1

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г. беше одобрен обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. С оглед на ограничения финансов ресурс, по подмярката ще бъдат стартирани само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

 

Допускат се и дейности за обновяване на обществени зелени площи – паркове, градини, както и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура. Комитетът одобри и промяната в критериите за подбор на проектните предложения по дейностите, предвидени за стартиране в рамките на втория прием по подмярката.

Предвид предстоящото обявяване на прием на заявления за подпомагане по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“, на заседанието се приеха и предложените от Управляващия орган критерии за подбор на проектните предложения.

Комитетът дискутира и одобри Индикативната годишна работна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020), като беше взето решение интензитетът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ да бъде намален от до 75% на до 50%.

Източник:МЗХ http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/17-10-26/.aspx

 

zaglavna end 1

Печат