Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

П О К А Н А

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

К А Н И

всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с приемите за финансиране на проектни предложения по стратегията. Информационните събития ще бъдат проведени в населените места от територията по следния график:

Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души:

 • На 30.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на община гр.Главиница
 • На 30.05.2019г. от 14.00 часа в заседателната зала на община с.Ситово

Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души:

 • На 16.05.2019г. от 16.00 часа в кметство с.Зафирово
 • На 17.05.2019г. от 16.00 часа в кметство с.Стефан Караджа
 • На 31.05.2019г. от 10.00 часа в кметство с.Искра
 • На 31.05.2019г. от 13.00 часа в кметство с.Добротица
 • На 31.05.2019г. от 15.30 часа в кметство с.Гарван
 • На 15.07.2019г. от 16.00 часа в кметство с.Суходол
 • На 16.07.2019г. от 10.00 часа в кметство с.Вълкан
 • На 16.07.2019г. от 13.00 часа в кметство с.Зебил
 • На 16.07.2019г. от 15.30 часа в кметство с.Звенимир
 • На 02.09.2019г. от 16.00 часа в кметство с.Коларово

Информационните срещи са подходящи както за потенциални кандидати по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

ПОКАНА!

Печат