zaglavna logo1

 

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

 

 Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.363 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на процедурата: Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, местен туризъм, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа ” - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 

Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

 

Настоящата процедура е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 28.02.2020 г.

Краен срок на прием: 03.04.2020 г.17:30 часа

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Общият финансов ресурс по процедурата е 117 350,00 лева.

 

 

 Интензитет на финансовата помощ:

До 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта:

 

Критерии за избор на проекти

Точки

1. Проектът има иновативен характер за територията на МИГ

20

2. Проектът насърчава популяризирането на местни природни забележителности

15

3. Проектът насърчава популяризирането на местното културно-историческо наследство

15

4. Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания

10

5. Проектът включва създаване съоръжения за безопасност на ползвателите

10

6. Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на територията на МИГ

10

7. Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие.

20

ОБЩО

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий: 2.„Проектът насърчава популяризирането на местни природни забележителности“.

            При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ реди ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий: 7.„Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие“

 

За контакти:

Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав" № 13 А , тел.: 088 445 9599

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5.

Печат