Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • Обява по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.109 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“

О Б Я В А

Водено от общностите местно развитие  с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.109 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“.

Целта на процедурата е подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социалното приобщаване на представители на уязвими, етнически и маргинализирани групи и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи в общността.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, от ОПРЧР за периода

2014-2020 г., в съответствие с: Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. Мярката има принос към тематична цел 9 от Приоритетна ос 2: „Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността“, за постигане на специфична цел: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги  с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави“.

Целта на Мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“ е обвързана със  Специфична цел 2 от СВОМР: „Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и по-добро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи“ по Приоритет 3: „Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност“. Мярката постига и стратегическата цел в частта й „подобряващи се условия за живот, социална, и трудова реализация“.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”

Направление 2: „Достъп до социални и здравни услуги“

Направление 3: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 139 406,48 лв.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 30 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 139 406.48 лева

Кандидати по настоящата процедура могат да бъдат

 • Доставчици на социални и здравни услуги1;
 • Работодатели2;

Партньори по настоящата процедура могат да бъдат:

 • Доставчици на социални и здравни услуги;
 • Работодатели;
 • Общини Главиница и Ситово;
 • Читалища;

5. Неправителствени организации;

Краен срок за представяне на проектни предложения: 11.01.2021 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

1 „Доставчици на здравни услуги“ са всички лечебни и здравни заведения, предоставящи здравни услуги като: диагностика, лечение и рехабилитация на болни; дейности, представляващи медицинско наблюдение, дейности, свързани с профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, както и мерки за укрепване и опазване  на здравето.

„Доставчици на социални услуги“ са общините,  както и частните доставчици на социални услуги и съгл. чл. 30 от Закона за социални услуги.

2 За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната  и организационната си форма.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 2.1

 

Печат