Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 10.02.2023 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

zaglavna logo1

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

 СНЦ  „МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 27.01.2023 г. Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на 10.02.2023 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4 /заседателна зала/, при следния

Дневен ред:

1. Одобрение на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 2022 г.

2. Одобрение на Годишен финансов отчет и Годишен отчет за дейността на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 2022 г.

3. Обсъждане и вземане на решение за определяне размера на годишния членски внос за 2023 г., който се внася от членовете на Колективния върховен орган на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

4. Приемане на годишен бюджет на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2023 година.

5. Отчет за изпълнението на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.

На основаниe  чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

 (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.      

                                                                 

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                     27.01.2023 година

Печат