Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Главиница-Ситово

zaglavna logo1

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.345 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на мярката е: Насърчаване  на разнообразяването на неземеделските икономически дейности, създаване и развитие на микропредприятия на територията  на МИГ и разкриване на работни места..

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 • Допустими кандидати по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:
 • Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
 • Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово;
 • При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
 • Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години, а при строително-монтажни работи – за срок от 10 години.

Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени като недопустими по стратегията за ВОМР  на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 • Дейности, допустими за финансиране:

По Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., са допустими само дейности на територията на МИГ за:

1.    Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения);

2.    Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и материали);

3.    Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и други, свързани с бизнеса услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др.;

4.    Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

5.    Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.

Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

 • Допустими разходи:
 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

 1. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 • По смисъла на чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №22, посочените разходи са инвестиционни.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите), от общите разходи по т.3, разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ продпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи

 • Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Пети краен срок: Началният  срок на приема е от 20.06.2023 година, а крайният срок е 17:30 часа на 24.07.2023 година  

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Финансовият ресурс за трети прием по процедурата е 86 223.04 лева.

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лева.

Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева.

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения), е в размер на 488,95 лева, при интензитет на помощта 5%.;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения), е в размер на 19558,00 лева, при интензитет на помощта 5%.;

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения) е в размер на 7 334,25 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения) е в размер на  86 223.04 лева.

 • Интензитет на финансовата помощ:

Интензитет на финансовата помощ и правила за „минимална помощ“:Интензитетът на финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, и при спазване на правилата за „минимална помощ“ съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis.

Важно! Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм[1] (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения) не може да надвишава 5 на сто[2] от общите допустими разходи.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Кандидатите трябва да имат предвид, че финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи,  както и че инвестицията в частта й, която надвишава размера на одобреното авансово плащане по проекта, извършват със собствени или заемни средства. Цялата сума за инвестицията, при евентуално  приспадане на непризнатите разходи, ще бъдат възстановени на бенефициента като финансова помощ, след отчитане на проекта и подаване на заявката за окончателно плащане!

 • Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:

Критерии за избор на проекти

Точки

1. Проектът е на млад предприемач до 40 години, вкл.

15

2. Проектът е в сферата на социалните или здравните услуги

10

3. Проектът е за производствени дейности

20

4. Проектът включва технологични иновации

15

5. Проектът създава 1 работно място – 10 точки,  2 работни места – 15 точки, над 2 работни места - 25 точки

25

6. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 години преди датата на кандидатстване

5

7. Проектът включва иновации

10

ОБЩО

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав" № 13 А , тел.: 088 445 9599

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на сдружение „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4

Печат