Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

zaglavna logo1

 

ПОКАНА

 

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 16 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 17.07.2017 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, свиква Общо събрание на Сдружението на 31.07.2017 г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44, етаж 4 (заседателна зала), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане на нови членове на Сдружението.
  2. Промяна в размера на членския внос.
  3. Освобождаване на членове на Сдружението.
  4. Приемане на нов Устав.
  5. Освобождаване на Председател на Управителен съвет и избор на нов Председател на Управителен съвет.
  6. Освобождаване на Управителен съвет и избор на нов Управителен съвет.
  7. Освобождаване на Контролен съвет и Председател на Контролен съвет.
  8. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  9. Разни.

На основание:

 чл. 17. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват по-вече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно  на същото място и при същия дневен ред.

(2) Ако и след отлагането липсва кворум, Общото събрание не се провежда и се свиква отново по реда на чл. 16 от Устава, на същото място и при същия дневен ред.

(3) Ако и при повторното свикване няма кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

От Управителния съвет

 

Последни новини и обяви