Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

zaglavna logo1

logo1

ПОКАНА

 

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 34 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 11.08.2017 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44, етаж 4 (заседателна зала), при следния

                                                     Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на нови членове и освобождаване на членове на Сдружението.
  2. Освобождаване на УС и  Председател на УС.
  3. Избор на УС и Председател на УС.
  4. Приемане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” за периода до 31.12.2020г. във връзка с решение за кандидатстване по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  5. Разни.

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

От Управителния съвет

 

Последни новини и обяви