Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, по смисъла на чл. 2 и чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и регистрирано по реда на същия Закон, което чрез своите членове – български дееспособни и правоспособни физически и юридически лица, допринася за удовлетворяване на нуждите и реализиране на инициативите на местната общност.

 От учредяването си през 2011 година и при упражняване на своята дейност, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  се ръководи от принципите на подхода ЛИДЕР, така както са формулирани в чл. 61 от Регламента на Съвета 1698/2005 и документи свързани с прилагането му, а именно:

  • териториален подход;
  • създаване на публично-частни партньорства;
  • подход „отдолу-нагоре”;
  • многосекторен подход;
  • иновации;
  • сътрудничество;
  • работа в мрежа.

Печат