Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

zaglavna logo1

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

            На основание чл.39, т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

            Промените са необходими във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители /обн. ДВ, бр.2 от 2018г./ с което отпадна правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и съгласно указания на ръководителя на УО на ПРСР, дадени с писмо изх.№ 91-417 от 27.03.2018г.

            Промените са свързани с премахване на текстове, които препращат към наредба с правно основание чл.9а оп ЗПЗП /отм./.

            Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

            Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 05.06.2018 г.

            Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 06.06.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В СВОМР ->ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В СВОМР -> pdf  

 


Сдружение „Местна инициативна група  "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Печат