Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Подписан е втори Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.9. "Уча се, за да сполуча" от СВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

    Сдружение „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” и  директора на СУ „Васил Левски” гр. Главиница - Нефие Раим, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по  мярка 3.9  „Уча се, за да сполуча“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Проектът развива иновативни дейности и услуги за повишена мотивация за учене в мултикултурна среда на ученици от маргинализираните групи и на техните съученици. Възпитава толерантност, преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи. Приобщава родители/настойници в съвместни дейности с учениците и учителите за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи, чрез привличането им за съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в образователния процес и извънучилищните дейности. Провежда информационни кампании, организира дискусии, клубове, конференции и множество иновативни мероприятия за обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за превенция на дискриминацията по какъвто и да е признак и за равенство между жителите на общината, с акцент на маргинализираните групи.

Проектът ще постигне трайно въздействие върху целевите групи и партньорите като ще изгради устойчиви връзки и взаимодействие между училището, Община Главиница, семейството, институциите и обществеността в общината. Той ще повиши знанията и уменията на учителите за работа в мултикултурна среда. Тези знания те ще прилагат през следващите години от трудовия си опит.

Стойността на проекта е 198 970 лева.

 

Снимка СУ договор

Печат