Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Подписан е трети Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.9. "Уча се, за да сполуча" от СВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

     Сдружение „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” и директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница - Йълдъз Реджеб, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по  мярка 3.9  „Уча се, за да сполуча“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Проектът допринася за утвърждаване принципа на равните възможности чрез равен достъп до всички дейности на децата и техни родители. Те ще участват в клубни и забавни обучителни мероприятия; в мерки по овластяване на родители; в иновативни интеграционни мерки, и в мероприятия за ангажиране на цялата общност с образователната интеграция, приемането на различието и преодоляване на негативните стереотипи. При мерките за публичност ­по проекта ще се постигне широка разгласа, с оглед да се достигне до най­-широк кръг от обществеността. Принципът е застъпен във всички дейности по проекта.

Проектът ще постигне трайно въздействие върху целевите групи и партньорите като ще изгради устойчиви връзки и взаимодействие между детската градина, Община Главиница, семейството, институциите и обществеността в общината. Той ще повиши знанията и уменията на учителите за работа в мултикултурна среда.

Чрез множеството мероприятия и дейности, насочени към общността проектът предлага механизъм за мултиплициране – сред други групи, територии, бенефициенти/партньори.

Стойността на проекта е 192 437 лева.

 

Снимка ДГ договор

Печат