Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Подписан е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Подписан е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по  мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “ от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Проектното предложение включва закупуване на автентични фолклорни костюми, озвучителна, мултимедийна и  копирна техника за изготвяне на информационни материали към Народно читалище "Димитър Иванов Полянов - 1870" с. Гарван,  обезпечаващи провеждането на различни културно-информационни събития.

Почти 150 години Читалището е единствената културна институция в селото. От него се организират и провеждат културни, образователни и други събития, пресъздават се обичаи и се съхраняват традиции и култура през вековете.  С цел инвестиции в развитието и обогатяването на културната идентичност  и традиции на с. Гарван, за повишаване качеството на живот и духовно развитие на населението, закупените активи ще допринесе за съхраняване и развитие на селското културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален и културен актив в населените места от територията на МИГ.

Целта на проекта е да се  съхрани това, което ни отличава от останалите народи – уникалността на традициите, богатството на песенното творчество, красотата на българските носии и ритъма на танците.

Стойността на проекта е 15 447 лева.

 

IMG 20210304 101003

Печат