Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Подписани са Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски

Подписани  са три Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрени проекти по  мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа” на "Братя Трендафилови" ЕООД, ЗП Владимир Теодоров Костов и "Сити Милк 2000" ЕООД.

Обект на инвестиция по проекта на "Братя Трендафилови" ЕООД е придобиването на иновативна система за високо точно и екологично торене, състояща се от трактор и торачка.

Целта на проекта е подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство и повишаване на конкурентоспособността му чрез придобиване на селскостопанска техника, която  представлява иновативна система за високо точно и екологично торене, състояща се от трактор и торачка,  изпълняващи дейности, за които до момента са ползвани услуги.

Проекта на ЗП Владимир Теодоров Костов е за закупуване на автоматизирана линия за разпечатване на пчелни пити и добив на пчелен мед. Инвестицията е иновация за стопанството.

Основната цел на проектното предложение е въвеждане на иновативен подход при модернизиране на процесите по добив на пчелен мед в стопанството като се намалява ръчния труд при добиването му. Модернизирането на стопанството ще доведе до увеличаване на качеството на произвежданата пчеларска продукция и косвено ще влияе върху увеличаване на количеството продукция, която се добива в стопанството.

Дружеството "Сити Милк 2000" ЕООД има нова кравеферма за дойни крави в с. Ситово. Обект на инвестицият е фуражораздаващото ремарке. То ще се използва за хранене на крави. Инвестицията представлява иновация за стопанството: нов технологичен процес на производство, нова организация на производство, нова организация на труда. С инвестицията се постига икономическа ефективност, водеща до устойчива заетост.

 

IMG 358550650b45833c1efa889293cc6af5 V

IMG f8e6aa3889ceb3da81f0002e4c0fe79d V

IMG 1960cf108dc1464d14eada9906dda919 V

Печат