Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Сдружение "МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" с допълнителен финансов ресурс към Стратегия за водено от общностите местно развитие

Header 2021

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПОЛУЧАВА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“

Правителството на Република България одобри единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). С изменението на ПРСР 2014-2020 г. се предоставя възможност всяка одобрена Местна инициативна група да увеличи бюджета на изпълняваната Стратегия за ВОМР с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. за операции по подмярка 19.2, насочени за подпомагане на проекти на местни бенефициенти и с до 144 000 лв. по подмярка 19.4. за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. Средствата са предназначени за преходния период на Програмата. Крайният срок за изпълнение и отчитане на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.
Със Заповед № РД 09-952 от 17.09.2021 г. на Ръководителя на УО на ПРСР е утвърден нов финансов план на Стратегията за ВОМР, прилагана от СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”. Допълнителните средства се добавят към досегашните от изпълняваната Стратегия за ВОМР, финансирани чрез ЕЗФРСР, на база приоритетите и целите на одобрената Стратегия, след извършен анализ на изпълнението, както и на заявените актуални потребности, нагласи и намерения за кандидатстване с проектни предложения от страна на заинтересованите страни и допустими кандидати, и след проведено обществено обсъждане на предлаганите промени.

327137620 594312312539697 3482324830512230125 n

Печат