Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Проект „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“

 

zaglavna logo1

19.3

Транснационален проект България – Румъния с наименование на проекта „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“. Дейностите по проекта са за транснационално сътрудничество. Две местни инициативни групи от Румъния и „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ изпълняват настоящия проект.

Териториите на партньорите по проекта се намират в две съседни области на България и Румъния, които от древни времена до днес се характеризират с много близки връзки, като населението им има общи корени.

Основна необходимост за реализирането на проекта е рискът от загубване на част или дори на цялото културно богатство, което постепенно да остане забравено и недостъпно за идните поколения.

В наши дни на териториите на партньорите по проекта културните традиции са все още живи и съществуват предпоставки за тяхното запазване и предаване на бъдещите поколения. Чрез реализацията на проекта ще се възродят културните традиции и обичаи, ще се представи материалното и нематериалното културно наследство на териториите на трите МИГ пред местните общности като по този начин ще се създаде възможност за осъществяване на приемственост.

Основната цел на проекта е да промотира културното наследство на териториите на „МИГ Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа”, „МИГ Делта Дунарии” и „МИГ Мунти Матсинулуй”.

В резултат от дейностите по проекта ще се повиши информираността на местната общност, ще се провокира интерес за посещения и допълнителни икономически ползи за развитие на местния бизнес, ще се затвърди регионалната идентичност на териториите и тяхната привлекателност за посетители.

Основните иновативни характеристики на проекта са неговата мултинационална структура и целите и резултатите, които той ще постигне.

И трите местни инициативни групи, участващи в проекта притежават опит в реализирането на стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Популяризирането на културното богатство е процес, който не би следвало да се ограничава във времеви рамки и следва да продължи и след приключването на проекта. Исторически на такъв процес са свидетели и много от нас, като културните традиции се предават от поколение на поколение. Проектът цели обединяване на усилията на три територии от България и Румъния за даване на допълнителен тласък на този процес, но приключването на проект в никакъв случай не означава спиране на предаване на културното богатство между поколенията. Напротив, след приключването на дейностите по проекта изграденият мост за културен обмен между териториите на партньорите и между поколенията ще продължи да се използва и да се надгражда и разширява, ще продължат да се организират съвместни дейности, да се обменя информация и най-важното – да се осигури и улесни приемствеността на културното богатство за следващите поколения.

 

 

Печат