Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • НОВИНИ
 • СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” АКТУАЛИЗИРА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” АКТУАЛИЗИРА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА

 

СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” се подготвя да кандидатства отново със стратегия за водено от общностите местно. Стратегията за ВОМР се актуализира за период на прилагане до 30.09.2023 г., като евентуалното приемане и договаряне на проекти трябва да приключи до 31 декември 2020 г. Подбор на стратегии за ВОМР се извършва от Комитет за подбор, назначен със заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., в едноседмичен срок от изтичането на крайния срок за подаване на стратегии - 31.08.2017 г. 17:30 ч. Подходът „Водено от общностите местно развитие“ се прилага при спазване на хоризонталните принципи на политиката за изпълнение на ЕСИФ.

 

По процедура: Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., следва да е налице съответствие на проектните предложения с поне един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

 1. Равенство между половете и липса на дискриминация- прилагане на принципа на равенство между половете; допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности и  създаване на условия за превенция на дискриминацията. Европейският съюз насърчава равнопоставеността, както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност.
 2. Устойчиво развитие (защита на околната среда) – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
 3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността.

Прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ цели:

 1. да насърчи социалното приобщаване и намаляването на бедността;
 2. да развива интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително на дейности за превенция и управление на риска и за използване на потенциала на културното наследство;
 3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
 4. да насърчи устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
 5. да повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;
 6. да подобри качеството на образованието и да повиши квалификацията на населението.

Печат