Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

По повод  кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” със стратегия за водено от общностите местно развитие по предстоящата за обявяване  от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведоха информационни срещи, както следва:

  • 03 май 2017 г. от 10 часа, Кметството на с. Стефан Караджа, общ. Главиница
  • 03 май 2017 г. от 11.30 часа, Кметството на с. Осен, общ. Главиница
  • 09 май 2017 г. от 10 часа, Кметството на с. Искра, общ. Ситово
  • 09 май 2017 г. от 11.30 часа, Кметството на с. Нова Попина, общ. Ситово

На информационните срещи присъстваха жители и от други населени места от територията на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, повечето от които потенциални кандидати за разработване на  проекти към Стратегията за местно развитие. 

Информационните срещи бяха ползотворни за местната общност, защото освен информация за мерките, които биха могли да се включат в Стратегия за местно развитие, присъстващите получиха отговори на зададени въпроси, информация по теми, които ги вълнуват и полезни съвети, свързани с практиката при планирането на конкретни проекти в рамките на Стратегията.

Информационни срещи по населени места са част от поредицата събития, реализирани от СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, в процеса на подготовката за кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Печат