Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

По повод  кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” със стратегия за водено от общностите местно развитие по предстоящата за обявяване от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, на     12 май  2017 г. от 10 часа в гр. Главиница, Заседателна зала на Общината се проведе еднодневна информационна конференция.

 

Основните цели на конференцията бяха свързани с представяне пред заинтересованите страни на стратегията за Водено от общностите местно развитие, която ще се прилага на територията на общините Главиница и Ситово през програмния период 2014 – 2020г. от Програмата за развитие на селските райони.

Конференцията протече с разглеждане и обсъждане на идеи за проекти, някои от които иновативни, и можещи да допринесат за устойчивото развитие на територията. Всички пожелали зададоха вълнуващите ги въпроси относно представената информация и узнаха подробности за  кандидатстването, условията и начините за реализация на проектните им намерения.

В конференцията участваха широк кръг представители на местната общност от общините Главиница и Ситово:

  • членове на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, в т.ч. на Управителния съвет;
  • потенциални бенефициенти с проектни предложения;
  • представители на Община Главиница и Община Ситово, кметства, читалища и неправителствени организации;
  • земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия от преработвателната промишленост;
  • граждани – представители на местната общност.

На участниците се предостави комплект с информационни материали.

Събитието е във връзка с поредицата мероприятия, реализирани от СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, в процеса на подготовката за кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Печат