Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

zaglavna logo1

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Във връзка с кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” със стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе двудневно обучение на екипа на СНЦ  „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа ”.

 

При провеждането на обучението се поставиха  следните  цели:

  • Да се запознаят членовете от екипа на СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ с актуалните нормативни документи и изисквания по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020;
  • Да се представят Насоките и указанията, както и допустимите за ВОМР мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. и  Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. в Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.
  • Да се запознаят участниците с добри приложими практики във ВОМР, както и начините за събиране на информация за населените места в общини Главиница и Ситово, необходима за правилното структуриране и разработване на Стратегията за ВОМР.

Важен етап от реализирането на обучението се яви осигуряването на възможност, всеки от присъстващите да изкаже своите виждания относно Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”,  дискутиране на срещани в практиката казуси и обсъждане на въпроси, повдигнати от участниците.

Печат