Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

О Б Я В А

 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предoставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.165 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Основната цел на процедурата:

Мярка 4.1.от СВОМР цели подпомагане на местни проекти, които водят до: подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, повишаване конкурентоспособността на земеделието като традиционен отрасъл на територията на МИГ; по-пълноценно оползотворяване на природо-географския потенциал подобряване на ефективността и условията за селскостопанска дейност чрез:

- подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации;

- подкрепа на земеделските стопанства в чувствителните сектори – „млечно животновъдство“, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури”, и осигуряващи заетост;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. са:

 1. земеделски стопани;
 2. признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по ТЗ и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица, извън посочените в т.1., които отговарят на условията:

- Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово;

- Кандидатите следва да представят бизнес план /съгласно образец, приложение, към Насоките за кандидатстване по мярката/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. БП съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период/.

- Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 евро и доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.

- Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ;
 2. минималният стандартен производствен обем /СПО/ на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 3. ако са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ; б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите.

- Подпомагат се кандидати, които отговарят на следните условия:

 1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие";
 2. нямат други изискуеми публични задължения към държавата;
 3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 4. не са в производство по ликвидация

Изискванията по т. 3 и 4 не се отнасят за кандидати физически лица и кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията, а по т. 4 – за кандидати еднолични търговци.

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са проекти с включени в тях дейности, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или
 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или
 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или

 1. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
 2. осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
 2. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 4. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 5. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно Приложение / към Насоките за кандидатстване по мярката /, вкл. чрез финансов лизинг;
 6. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, вкл. чрез финансов лизинг;
 7. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС- за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани;
 8. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 9. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията съгл. Приложение / към Насоките за кандидатстване по мярката /;
 10. закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 11. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, вкл. кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
 12. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 13. закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг;
 14. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 15. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 13, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.
 16. 15. разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ),извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок за прием на проектни предложения: от 01.02.2019 г..

Краен срок за прием на проектни предложения: 17.00 часа на 01.04.2019 г.

Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване    на проектни предложения/

Начален срок за прием на проектни предложения:от 02.05.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 03.06.2019 г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 330 500 лева.

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева

 

Размер на финансовата помощ:

Не повече от левовата равностойност на 50 000 евро за един проект – 97 970 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 4889,50 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 97 970.00 лв.


Интензитет на финансовата помощ:

От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

Критерии за избор

Точки

1

Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието –   млечно животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения

25

2

Проектът е за биологично земеделско производство.

20

3

Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна заетост в стопанствата

10

4

Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство.

10

5

Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството

5

6

Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство

15

7

Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС.

15

 

Общо

100

       За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

     В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „2. Проектът е за биологично земеделско производство“

                 При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „3. Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна           заетост в стопанствата“ – предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Данка Милчева – Изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - http://www.mig.glavinitsa.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

                   ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.

 

Печат