Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Главиница-Ситово

 

                                                                                  zaglavna logo1

О Б Я В А

                                                

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.345 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на мярката е: Насърчаване  на разнообразяването на неземеделските икономически дейности, създаване и развитие на микропредприятия на територията  на МИГ и разкриване на работни места..

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 • Допустими кандидати по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:
 • Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
 • Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово;
 • При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
 • Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години, а при строително-монтажни работи – за срок от 10 години.

Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени като недопустими по стратегията за ВОМР  на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 • Дейности, допустими за финансиране:

По  Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., са допустими само дейности на територията на МИГ  за:

1.    Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения);

2.    Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и материали);

3.    Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и други, свързани с бизнеса услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др.;

4.    Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

5.    Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.

Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

 

 • Допустими разходи:

 

 • Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 • Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 • -

По смисъла на чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №22, посочените разходи са инвестиционни.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите), от общите разходи по т.3, разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ продпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи

 

 • Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 01.07.2020 година, а крайният срок е 17:30 часа на 03.08.2020 година  

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 34 991.40 лева.

 

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лева.

Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева.

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения), е в размер на 488,95 лева, при интензитет на помощта 5%.;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения), е в размер на 19558,00 лева, при интензитет на помощта 5%.;

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения) е в размер на 7 334,25 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения) е в размер на  34 991.40 лева.

 

 • Интензитет на финансовата помощ:

 

Интензитет на финансовата помощ и правила за „минимална помощ“:Интензитетът на финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, и при спазване на правилата за „минимална помощ“ съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis.

 

Важно! Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм[1] (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на ту