Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

П О К А Н А

  Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово по споразумение РД 50-34 от 20.04.2018 г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”,

К А Н И

всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с приемите за финансиране на проектни предложения по стратегията. Информационните събития ще бъдат проведени в населените места от територията по следния график:

Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души:

 • На 27.07.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община гр.Главиница;
 • На 27.07.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община с.Ситово.

Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души:

 • На 27.07.2020 г. от 13.00 часа в с. Вълкан;
 • На 27.07.2020 г. от 15.00 часа в с. Листец;
 • На 27.07.2020 г. от 17.00 часа в с. Подлес;
 • На 28.07.2020 г. от 15.30 часа в с. Осен;
 • На 28.07.2020 г. от 17.00 часа в с. Стефан Караджа;
 • На 29.07.2020 г. от 15.30 часа в с. Гарван;
 • На 29.07.2020 г. от 17.00 часа в с. Попина;
 • На 30.07.2020 г. от 10.00 часа в с. Искра;
 • На 30.07.2020 г. от 13.00 часа в с. Босна;
 • На 30.07.2020 г. от 15.00 часа в с. Суходол.

Информационните срещи са подходящи както за потенциални кандидати по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

Печат