Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР на СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа

 

  Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Социално - трудова и здравна интеграция“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица: Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР на СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа.
 
- Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР - zip формат
 
Дата 09.09.2020 г.
 

Печат