Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 01.12 .2023 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

zaglavna logo1

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

 СНЦ  „МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 

          На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 24.11.2023 г. Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на 01.12.2023 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4 /заседателна зала/, при следния

 Дневен ред:

  1. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по процедура № BG06RDNP001-19.607 „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“.

 

 

На основаниe  чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

 (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.                                                                       

                                                                      

 

 От   Управителния съвет

 24.11.2023 година

 

Печат