Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” свиква Общо събрание на 15.03.2024 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

zaglavna logo1

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

 СНЦ  „МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 

 

  На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 29.01.2024 г. Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на 12.02.2024 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4 /заседателна зала/, при следния   

 

Дневен ред:

 

1.  Коригиране решение на Общото събрание на СНЦ "МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа", взето с Протокол №3 / 01.12.2023 г.

 

На основаниe  чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

 (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                               

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                     07.03.2024 година

 

Печат